Close

Mr. Chintamani neupane
Chairman

Mr. Krishna Prasad Bhandari
Vice Chairman

Mr. Muktiram Bhandari
Secretary

Mr. Indralal Neupane
Vice Secretary

Mr. Keshav Raj neupane
Treasurer

Mr. Puskal Neupane

Mr. Yograj Kandel Sharma

Mr. Shekhar Dhingana

Mr. Krishna Bhandari

Mr. Krishna Prasad Neupane

Mr. Bhim lal Neupane
Advisor

Mr. Kiran Prasad Rimal

Mr. Ishwori Prasad Pandey
Legal Advisor